Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

AGENDY MÚ

 / 

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR
 

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR

ČINNOST HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍHO ODBORU

Vedoucí odboru:

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

ODDĚLENÍ MATRIKY

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky dle z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

Matriční úřad vede matriční knihy pro město Karolinka.

2. Provádí ověřování podpisů a kopií (legalizaci a vidimaci dokladů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování) v platném znění.

3. Zajišťuje slavnostní obřady - vítání dětí do života.

 

ÚSEK EVIDENCE OBYVATEL

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

Zajišťuje státní správy na úseku evidence obyvatelstva dle. z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech, v platném znění jako ohlašovna a obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 

ÚSEK OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ

Zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupkové agendy podle z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platné znění, v působnosti města a případně podle zvláštních zákonů.

 

ÚSEK SOCIÁLNÍ AGENDY

Mgr. Martin Oravec, tel. 571 116 254, e-mail: oravec@mukarolinka.cz

INFORMACE O VNITŘNÍCH PRAVIDLECH A POSTUPECH PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V MĚSTĚ KAROLINKA:

Město Karolinka  jako orgán sociálně - právní ochrany dětí má k 01.01.2015 vypracovány standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí a těmito se při výkonu své činnosti řídí. Tato povinnost je dána bodem 12 Cl. II (přechodná ustanovení) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.. Tento dokument je zpracován v písemné podobě a je dostupný na zdejším úřadě, v kanceláři č.dv. 207.

Personální zabezpečení SPO dětí

4a  Výkonem SPO ve městě Karolinka na základě VPS Městský úřad Vsetín.

4c  Pověřený pracovník má písemně zpracována oprávnění a povinnosti k výkonu SPO  - § 52 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhotoven průkaz  zaměstnance s určením funkce formou průkazu. Tímto může zaměstnanec prokázat svoji příslušnost k úřadu a oprávnění k výkonu SPO ve správním obvodu.

 

ÚSEK FINANČNÍ

Ing. Irena Šálková, tel. 571 116 262, e-mail: salkova@mukarolinka.cz

Ivana Koňaříková, tel. 571 116 263; e-mail: konarikova@mukarolinka.cz

 

Petra Michálková, tel. 571 116 256, 737 875 539, e-mail: michalkova@mukarolinka.cz

 

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz, daňový správce (vymáhání pohledávek ...)

 

ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

zabezpečuje úkoly  spadající do působnosti MÚ Karolinka v oblasti

 

ÚSEK SILNIČNĚ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, 733 511 303, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

Zabezpečuje výkon agendy na úseku místních komunikací vč. Pasportů MK dle z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších novel.


 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou