Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

Úřední deska
 
 
Partneři

Papradno

Bytča

Púchov

Vysoká nad Kysucou
 
 
Odkazy
 
 
počítadlo.abz.cz

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR

ČINNOST HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍHO ODBORU

 • zajišťuje výkon správy na úseku matriky, evidence obyvatelstva, sociální agendy, životního prostředí
 • dále hospodaření města, správy místních a správních poplatků, vidimace a legalizace, Czech Point, sociální práce, přestupků a správních deliktů
 • poskytuje pomoc jednotlivým odborům Městského úřadu Karolinka, zastupuje Město Karolinka v některých případech v řízení u příslušných soudů a jiných orgánů, ukládá pokuty dle ustanovení § 58 z.č. 128/2000 Sb. a plní úkoly uložené Zastupitelstvem města Karolinka a Radou města Karolinka

Vedoucí odboru:

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

ODDĚLENÍ MATRIKY

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky dle z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 • vede matriku narození, manželství, úmrtí
 • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy, včetně duplikátů
 • provádí na žádost změnu jména, příjmení (ve správním řízení)
 • změnu příjmení po rozvodu (do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu)
 • sepisuje zápisy narození, uzavření manželství a úmrtí pro zvláštní matriku Brno
 • sepisuje zápisy o určení rodičovství
 • vydává osvědčení k uzavření sňatku
 • vydává potvrzení ze sbírky listin
 • vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Matriční úřad vede matriční knihy pro město Karolinka.

2. Provádí ověřování podpisů a kopií (legalizaci a vidimaci dokladů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování) v platném znění.

3. Zajišťuje slavnostní obřady - vítání dětí do života.

 

ÚSEK EVIDENCE OBYVATEL

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

Zajišťuje státní správy na úseku evidence obyvatelstva dle. z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech, v platném znění jako ohlašovna a obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 • provádí úkony související s přihlášením, změnou nebo odhlášením trvalého pobytu
 • vydává potvrzení o změně trvalého pobytu
 • vede správní řízení o zrušení údaje i místu trvalého pobytu
 • vede evidenci obyvatelstva
 • je zpracovatelem údajů vedených v informačních systémech evidence obyvatelstva pro Ministerstvo vnitra ČR ve správním obvodu města Karolinky.

 

ÚSEK OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 • vydává potvrzení o občanském průkazu (např. při ztrátě, zničení, poškození, odcizení nebo zadržení neplatného OP)
 • přijímá hlášení o ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení občanského průkazu
 • přijímá nalezené občanské průkazy

 

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ

 

Zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupkové agendy podle z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; z.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platné znění, v působnosti města a případně podle zvláštních zákonů.

 

ÚSEK SOCIÁLNÍ AGENDY

 • plnění povinností na úseku sociálně - právní ochrany dětí dle z. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • výkon sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • výkon funkce veřejného opatrovníka osobám omezeným ve způsobilosti k právním úkonům
 • rozhoduje o ustanovení či zrušení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č. 58/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
 • vykonává funkci zvláštního příjemce sociálních dávek vyplácených úřadem práce

INFORMACE O VNITŘNÍCH PRAVIDLECH A POSTUPECH PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V MĚSTĚ KAROLINKA:

Město Karolinka  jako orgán sociálně - právní ochrany dětí má k 01.01.2015 vypracovány standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí a těmito se při výkonu své činnosti řídí. Tato povinnost je dána bodem 12 Cl. II (přechodná ustanovení) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb.. Tento dokument je zpracován v písemné podobě a je dostupný na zdejším úřadě, v kanceláři č.dv. 207.

Personální zabezpečení SPO dětí

4a  Výkonem SPO ve městě Karolinka je v rámci organizační struktury úřadu pověřen referent sociálních věcí, s pracovním úvazkem 0,1. Zastupitelnost v době její nepřítomnosti je zajištěna vedoucí Hospodářsko správního odboru Mgr. Jaroslavou Vojkůvkovou.  Obě pověřené zaměstnankyně mají k dispozici služební telefon (Mgr. Jaroslava Vojkůvková 603 443 328) pro případ potřeby zajistit okamžitou pomoc ohroženému dítěti nebo dětem.

4c  Pověřená pracovnice má písemně zpracována oprávnění a povinnosti k výkonu SPO  - § 52 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhotoven průkaz  zaměstnance s určením funkce formou průkazu. Tímto může zaměstnanec prokázat svoji příslušnost k úřadu a oprávnění k výkonu SPO ve správním obvodu.

 

ÚSEK FINANČNÍ

Ing. Adriana Provázková, tel. 571 116 262; e-mail: provazkova@mukarolinka.cz

Ivana Koňaříková, tel. 571 116 263; e-mail: konarikova@mukarolinka.cz

 • spravuje městský rozpočet a finanční fondy, zajišťuje financování města, jeho organizací a organizačních složek, vede komplexní účetní evidenci, vede evidenci městského majetku

 

Petra Michálková, tel. 571 116 256, 737 875 539, e-mail: michalkova@mukarolinka.cz

 • pokladna
 • daňový správce
 • provádí výpisy z agendového informačního systému Czech Point
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • vede agendu hřbitova

 

ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Jaroslava Vojkůvková, tel. 571 116 255, 603 443 328, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

zabezpečuje úkoly  spadající do působnosti MÚ Karolinka v oblasti

 • ochrany přírody a krajiny (kácení stromů...)

 

 


 

 
 
 
 
 

Kalendář akcí

červenec 2020
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 1
 2
 4
 6
 8
 9
 10
 12
 14
 15
 16
 19
 20
 21
 22
 23
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 
 
 

Poděkování sponzorům